PHP là gìPHP là gì

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tạo các trang web động. PHP được chạy ở phía máy chủ, có nghĩa là mã PHP được xử lý bởi máy chủ trước khi được gửi đến trình duyệt của người dùng. Điều này cho phép PHP tương tác với cơ sở dữ liệu, tạo các biểu mẫu và điều hướng trang web.

1. PHP được sử dụng để làm gì?

PHP được sử dụng để phát triển các ứng dụng web động, chẳng hạn như:

 • Trang web thương mại điện tử
 • Blog
 • Diễn đàn
 • Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
 • Trò chơi trực tuyến

2. Kiến thức cơ bản về PHP

Để bắt đầu học PHP, bạn cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau:

 • Cấu trúc cơ bản của PHP: PHP được sử dụng để tạo các trang web động, vì vậy nó cần được kết hợp với HTML. Để tạo một trang web PHP, bạn cần tạo một tệp HTML với một thẻ PHP bên trong.
 • Biến: Biến là một khu vực bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu. Trong PHP, các biến bắt đầu bằng ký tự $.
 • Kiểu dữ liệu: PHP hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu, bao gồm số, chuỗi, mảng, đối tượng và kiểu dữ liệu phức tạp.
 • Câu lệnh điều khiển: PHP cung cấp các câu lệnh điều khiển để kiểm soát luồng của chương trình.
 • Hàm: Hàm là một khối mã có thể được sử dụng nhiều lần trong một chương trình.

Ví dụ cụ thể

Dưới đây là một ví dụ về một trang web PHP đơn giản:

HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang=”vi”>

<head>

    <title>Trang web PHP cơ bản</title>

</head>

<body>

    <?php

        // Khai báo biến

        $name = “John Doe”;

        // In ra biến

        echo “Xin chào, $name!”;

    ?>

</body>

</html>

Ví dụ này sẽ tạo ra trang web sau:

Xin chào, John Doe!

Dưới đây là một ví dụ khác về cách sử dụng PHP để tạo một biểu mẫu:

HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang=”vi”>

<head>

    <title>Biểu mẫu PHP</title>

</head>

<body>

    <form action=”index.php” method=”post”>

        <input type=”text” name=”name” placeholder=”Tên của bạn”>

        <input type=”submit” value=”Gửi”>

    </form>

    <?php

        // Kiểm tra nếu biểu mẫu được gửi

        if ($_SERVER[“REQUEST_METHOD”] == “POST”) {

            // Lấy dữ liệu từ biểu mẫu

            $name = $_POST[“name”];

            // In ra dữ liệu

            echo “Xin chào, $name!”;

        }

    ?>

</body>

</html>

Ví dụ này sẽ tạo ra biểu mẫu sau:

<form action=”index.php” method=”post”>

    <input type=”text” name=”name” placeholder=”Tên của bạn”>

    <input type=”submit” value=”Gửi”>

</form>

Khi bạn gửi biểu mẫu, PHP sẽ lấy dữ liệu từ biểu mẫu và in ra màn hình.

Kết luận

PHP là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt được sử dụng để phát triển các ứng dụng web động. Nếu bạn muốn bắt đầu học lập trình web, PHP là một ngôn ngữ tuyệt vời để bắt đầu.

Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn học PHP:

 • Trang web chính thức của PHP: https://www.php.net/
 • Trang web Codecademy: https://www.codecademy.com/learn/learn-php
 • Trang web W3Schools: https://www.w3schools.com/php/

Chúc bạn học tập tốt!

By @dmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *