Category: Tin tức

Tin tức mỗi ngày chia sẽ bài đăng An Tín 68

PHP là gì?

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tạo các trang web động. PHP được chạy ở phía máy…