Category: Marketing

Marketing là một quá trình tạo ra, truyền thông và phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Marketing bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, từ nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch marketing, thực hiện marketing, đến đánh giá hiệu quả marketing.