Author: @dmin

PHP là gì?

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tạo các trang web động. PHP được chạy ở phía máy…