PHP là gì?

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tạo các trang web động. PHP được chạy ở phía máy…